Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera, która podejmuje czynności prawne w celu, który nie zalicza się do jego samodzielnej działalności gospodarczej lub działalności na rzecz innego podmiotu gospodarczego.

Prawo do odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo w ciągu 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od niniejszej umowy. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym przez Państwa lub wyznaczoną przez Państwa osobę trzecią nie będąca przewoźnikiem, towar został nabyty.

Aby złożyć odwołanie, muszą Państwo nas:

Sportimpex Leinert GmbH
Gewerbestraße 8, D-89542 Herbrechtingen
Telefon:+49 7324 69 77 , Telefax: +49 7324 79 69
E-Mail: info@beartrackcanada.com

Za pomocą jednoznaczengo oświadczenia (np. Wysłanego pocztą listu, telefaxu czy wiadomości e-mail) poinformować o podjętej decyzji odstąpienia od umowy. Mogą Państwo w tym celu wykorzystać dostępny na stronie formularz odstępienia od umowy, nie jest to jednak przymusem. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy w ciągu 14 dni przesłać nam powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy zobligowani niezwłocznie zwrócić Państwu wszelkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innych niż oferowane przez nas standardowych rodzajów dostawy), najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa informację o odstąpieniu od umowy. W celu zwrotu płatności użyjemy tego samego kanału zapłaty, który został użyty przez Państwa w chwili dokonywania płatności, o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej. W żadnym razie nie poniosą Państwo dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem należności.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do chwili otrzymania przez nas zwracanego towaru, lub do momentu przedstawienia przez Państwa dokumentu, z którego wynika, że towar został już przez Państwa do nas nadany. Macie Państwo obowiązek przesłać lub zwrócić nam osobiście towar najdłużej w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli towar zostanie przez Państwa odesłany przed upłynięciem 14 dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotnej przesyłki towaru. Są Państwo zobowiązani ponieść ewentualny koszt w związku z utratą wartości przez towar (jego właściwości, własności), w przypadku gdy utrata ta spowodowana jest niewłaściwym obchodzeniem się z towarem.

Wykluczenie lub wcześniejsze wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przy umowach następującego typu:

  • przy dostawie towarów, które nie są prefabrykowane i na produkcję których ma wpływ indywidualny wybór lub życzenie konsumenta lub które wykonywane są według na indywidualne potrzeby klienta;
  • przy dostawie towarów, które szybko podlegają rozkładowi biologicznemu lub o krótkiej dacie ważności;

  • przy dostawie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, które jednak mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań cen rynkowych, na co przedsiębiorca nie ma wpływu;

  • przy dostawach gazet, czasopism lub magazynów ilustrowanych z wyłączeniem umów abonenckich.
Prawo odstąpienia od umowy wygasa wcześniej przy umowach typu:

  • przy dostawach zapieczętowanych towarów, które z powodów higienicznych lub w celu ochrony zdrowia nie mogą zostać zwrócone, o ile zostały po dostarczeniu rozpieczętowane;
  • przy dostawie towarów, które ze względu na posiadane właściwości zostały po dostawie zmieszane z innymi składnikami w sposób uniemożliwiający ich ponowne rozdzielenie;
  • z przy dostawie nagrań video i audio oraz oprogramowania komputerowego w zapieczętowanych opakowaniach, o ile po dostarczeniu zostały rozpieczętowane.

Wskazówki ogólne

Opisane w rozdziale „Zwroty towaru“ działania nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z rozdziałem „Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy dla konsumenta”.


Prosimy Klientów o przesłanie zwracanego towaru w formie wolnej od opłaty dla odbiorcy paczki oraz o zachowanie dokumentu potwierdzającego nadanie paczki.

Prosimy Klientów o uchronienie towaru przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Towar powinien być możliwie oryginalnie zapakowany wraz z ewentualnym wyposażeniem i w takiej formie odesłany do Sprzedawcy. Jeśli nie dysponują Państwo oryginalnym opakowaniem, prosimy użyć innego pasującego opakowania w celu zapewnienia możliwie optymalnej ochrony przed uszkodzeniami w transporcie. Pomoże to również zapobiec ewentualnym roszczeniom Sprzedawcy z tytułu dostarczenia uszkodzonego towaru.

ściągnij formularz zgłoszenia odstąpienia od umowy