Nasz regulamin

1. zakres obowiązywania

1.1. Warunki współpracy między Sportimpex Leinert GmbH, Gewerbestraße 8, D-89542 Herbrechtingen (zwanym dalej „Sprzedawcą“) i klientem (zwanym dalej „Klientem“) reguluje wyłącznie niniejszy regulamin, w wersji aktualnej na dzień złożenia zamówienia.


1.2. Konsumentem w świetle niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która podejmuje czynności prawne w celu, który nie zalicza się do jego samodzielnej działalności gospodarczej lub działalności na rzecz innego podmiotu gospodarczego (§ 13 Ogólnoniemieckiego Kodeksu Cywilnego).

1.3. Odbiegające od niniejszego regulaminu roszczenia Klienta nie zostaną uwzględnione, o ile Sprzedawca jednoznacznie nie zgodzi się na ich zasadność.

2. oferta i opis usług

2.1. Przedstawione w naszym sklepie internetowym produkty nie są wiążącą w świetle prawa ofertą, a jedynie informacją handlową stanowiącą podstawę do złożenia oferty. 
Opis usług w katalogu lub na stronie internetowej nie ma charakteru przyrzeczenia czy gwarancji.

3. składanie zamówienia i zawarcie umowy

3.1. Klient może wybrać z asortymentu Sprzedawcy w sposób niewiążący, gromadząc je w tak zwanym Koszyku poprzez kliknięcie na przycisk „Koszyk”. Następnym krokiem do złożenia zamówienia jest kliknięcie na przycisk „do kasy“.

3.2. Poprzez kliknięcie na przycisk „kup teraz“ Klient składa wiążący wniosek o zakup znajdujących się w jego „Koszyku“ towarów. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma każdorazowo możliwość sprawdzić i skorygować swoje dane. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są gwiazdką (*).

3.3. Sprzedawca wysyła następnie poprzez e-mail automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do Klienta. W tej wiadomości zawarte jest jeszcze raz zamówienie Klienta. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza jedynie, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy, nie jest jednak tożsame z przyjęciem przez niego wniosku o zakup. Wniosek ten może być sporządzony i wysłany przez Klienta dopiero po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i wyrażeniu zgody na jego warunki. Umowa zakupu zostaje sfinalizowana wtedy, gdy Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych dostarczy Klientowi zamówiony produkt, lub potwierdzi w ciągu 5 dni roboczych w drugiej wiadomości e-mail wysyłkę towarów, z wyraźnym potwierdzeniem zlecenia i rachunkiem.

3.4. Jeśli Sprzedawca umożliwia zapłatę z góry, umowa zostaje zawarta w chwili dostarczenia przez niego danych niezbędnych do przelewu wraz z wezwaniem do zapłaty. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę termin płatności, pomimo ponownego wezwania do zapłaty nie będzie dotrzymany, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem nieważności zamówienia, bez obowiązku dostarczenia towaru Klientowi. Zamówienie zostaje unieważnione zarówno dla Kupca jak i Sprzedawcy bez dalszych skutków. Rezerwacja artykułu przy płatności z góry obowiązuje przez 10 dni kalendarzowych.

4. ceny i koszty wysyłki

4.1. Wszystkie ceny, które podane są na stronie internetowej Sprzedawcy, podane są w złotówkach i zawierają każdorazowo ustawowy podatek VAT.

4.2. Do podanych cen Sprzedwca dolicza za dostawę koszty wysyłki, które podane są oddzielnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do omyłek cenowych.

5. dostawa i dostępność towarów

5.1. O ile możliwa jest płatność z góry, dostawa następuje po otrzymaniu kwoty rachunku przez Sprzedawcę.


5.2. Jeśli nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Sprzedawca ma prawo przesłać na własny koszt częściową dostawę, o ile jest to wymagane przez Klienta.

5.3. Jeśli dostawa towaru z winy Klienta po trzykrotnej próbie dostarczenia nie dochodzi do skutku, Sprzedawca może odstąpić od umowy. Ewentualne uiszczone przez Klienta płatności zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

5.4. Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ Sprzedawcy nie z jego winy nie został on dostarczony przez dostawcę, Sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i ewentualnie zaproponuje dostarczenie porównywalnego produktu w zamian. Jeśli nie jest dostępny porównywalny produkt lub klient nie życzy sobie dostarczenia porównywalnego produktu, Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć niezwłocznie wobec Klienta zwrot w przypadku poniesionych kosztów (przy płatności z góry).

5.5. Klienci będą informowani o czasie dostawy i ewentualnych ograniczeniach w dostawach (np. ograniczenie dostaw do konkretnych krajów) na specjalnej stronie internetowej lub w opisach poszczególnych produktów na naszej stronie.

6. metody płatności

6.1. Klient może w ramach procesu składania zamówienia i w celu jego ukończenia wybrać spośród kilku form płatności. Może on dokonać płatności przelewem (płatność z góry), za pomocą karty kredytowej albo poprzez PayPal. Przy płatnościach przez Paypal obowiązują reguły płatności Paypal. Płatność ma nastąpić w ciągu 20 dni po otrzymaniu rachunku bez upustów i potrąceń. Po przekroczeniu tego terminu płatności Klient, bez obowiązku upomnienia ze strony Sprzedawcy, zalega nadal z zapłatą. W takim przypadku Sprzedawca uprawniony jest żądać odsetek ustawowych zgodnie § 288 BGB (Ogólnoniemiecki Kodeks Cywilny). Na tej podstawie Sprzedawca może domagać się zadośćuczynienia udowodnionej szkody powstałej wskutek zwłoki.

6.2. Dochodzenie wzajemnych roszczeń możliwe jest tylko na wyraźną pisemną zgodę Sprzedawcy lub w przypadku mających podstawę prawną żądań.

6.3. Prawo do rekompensaty przysługuje klientowi tylko w przypadku, gdy jego żądania mają podstawę prawną lub gdy zostały uznane przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do roszczeń, o ile żądania jego wynikają ze stosunku umowy.

7. zastrzeżenie prawa własności

Aż do chwili pełnego uiszczenia należności za zamówione artykuły dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

8. rękojmia w przypadku wad towaru i gwarancja

8.1. Rękojmia regulowana jest ustawowymi przepisami.

8.2. Gwarancja na dostarczony przez Sprzedawcę towar obowiązuje tylko w przypadku jej wcześniejszego wyraźnego udzielenia. Klienci są informowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

9. odpowiedzialność cywilna

9.1. Odpowiedzialność cywilna Sprzedawcy w przypadku odszkodowania regulowana jest następującymi ograniczeniami i wyłączeniami, bez naruszenia pozostałych ustawowych postanowień.

9.2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, o ile przyczyną szkody jest jego zły zamiar lub jego rażące zaniedbanie.

9.3. Poza tym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność cywilną za nieumyślne naruszenie istotnych obowiązków zagrażające osiągnięciu celu zawartej umowy lub za naruszenie obowiązków umożliwiających należyte wypełnienie warunków umowy w sposób zadowalający oczekiwania Klienta wynikające z umowy. W tym przypadku Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za dające się przewidzieć umową szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie nieumyślne naruszenie obowiązków innych niż w wymienionych wyżej przypadkach.

9.4. Wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, uszkodzeń ciała oraz w przypadku wad produktu po przejęciu gwarancji za właściwości produktu i w razie podstępem ukrytych wad. Odpowiedzialność w świetle ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje niezmieniona.

9.5. Jeśli odpowiedzialność Sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, stan ten dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób wykonujących zobowiązanie dłużnika.

10. zapis tekstu umowy

10.1. Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia wraz ze wszystkimi danymi zamówienia pod podany przez Klienta adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient otrzymuje dodatkowo kopię niniejszego regulaminu z załączonym pouczeniem o możliwości odwołania i wskazówkami odnośnie kosztów wysyłki, a także warunki dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowali się Oaństwo w naszym sklepie on-line, mogą też Państwo obejrzeć w swoim profilu szczegóły złożonego zamówienia. Ponadto dysponujemy też tekstem umowy, którego jednak nie udostępniamy przez internet.

11. ochrona danych

11.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w określonym celu i zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

11.2. Podane w celu złożenia zamówienia dane osobowe (jak na przykład nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane płatnika) są wykorzystywane przez sprzedawcę w celu wykonania warunków umowy. Dane te są poufne i nie są przekazywane osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie zamówienia, dostarczenia czy płatności. 


11.3. Klient ma prawo nieodpłatnie otrzymać na wniosek informację o swoich danych osobowych, które przez Sprzedawcę zostały zgromadzone. Dodatkowo ma on prawo korekty niepoprawnych danych, a także do zablokowania lub wykasowania swoich danych osobowych, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.

11.4. Dalsze informacje o sposobie, miejscu, celu i obszarze gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania niezbędnych danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce „polityka prywatności“.

12. jurysdykcja, stosowane prawo i język sporząedzania umowy

12.1. Obowiązującą jurysdykcją i miejscem wykonywania zobowiązania jest siedziba Sprzedawcy, jeśli Klientem jest kupiec, osoba prawna będąca podmiotem prawa publicznego lub publicznoprawna fundacja.

12.2. Obowiązującym prawem jest prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Obowiązujące normy państwa, w którym Klient w momencie zawarcia umowy w sposób stały przebywa, nie mają zastosowania.

W przypadku nieważności lub utraty ważności klauzul niniejszej umowy, umowy pozostaje skuteczną. W miejsce nieważnej klauzuli zastosowana zostaje regulacja, która jest nalbliższa woli obu stron umowy

12.3. Językiem umowy jest język niemiecki.